رسانه پونه پاسارگاد

تماس 0314566

توضیحات

شرکت رسانه پونه پاسارگاد اصفهان

جزئیات خاص

مدیرعامل بهناز مشایخ

محل

اصفهان، خیابان میرفندرسکی